Wuhan Sinojoinsun Technology & Trade Co., Ltd.
Hubei, China

 

joan zhang
Ivy Zuo
Winter cheng
Lucy Chen
Carol Chen
Ayla Wang

  


Main Categories

Lollipops
อาหารออนไลน์เครื่องพิมพ์
Flatbed เครื่องพิมพ์อาหาร
มือถืออาหารการพิมพ์ปากกา
การประเมินผู้จัดจำหน่าย
ประกอบด้วยสามส่วนและนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานการประเมิน
รายงานเชิงลึกตามการตรวจสอบ ณ สถานที่
ผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานเกี่ยวกับความชำนาญ ความสามารถ การผลิตและการรับรอง